Pályázati és Tudáshasznosítási Igazgatóság

Beruházás

Projekt célja
Az Óbudai Egyetem a „Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése” pályázata keretében elnyert keretösszeget a képzéssel, oktatással, kutatással kapcsolatos infrastruktúrájának és eszközparkjának fejlesztésére fordítja az érintett telephelyein, annak érdekében, hogy a tudásalapú társadalom és gazdaság követelményeinek megfelelő, európai és globális értelemben véve is versenyképes szolgáltatásokat legyen képes nyújtani. Ezen célok megvalósítása érdekében az Egyetem az alábbi beruházási elemre nyert el támogatást: A. beruházási elem: Oktatási eszköz fejlesztés, műszer és labor modernizálás Az egyetem székesfehérvári telephelyén, az Alba Regia Műszaki Karon (AMK) szükséges a számítógépes és az internetes hálózatok megújítása. A beruházási elem megvalósításának célja: a felsőoktatási szolgáltatások minőségének, a már beindult duális képzés lehetőségeinek a fejlesztése. Ennek érdekében tervezzük Székesfehérváron, két helyszínen, a maradéktalan WiFi lefedettség biztosítását, az oktatásban használt elavult számítógép állomány korszerű, a grafikus és számításigényes programok futtatására is alkalmas eszközökre történő lecserélést, tűzfal, UPS és kamerarendszer telepítését, valamint a könyvtári eszközpark fejlesztését az online tananyagok jobb elérhetőségéhez.
Időszak:
2017.09.01 - 2020.09.30
Forrás:
EFOP
Támogatás összeg:
198 477 001 Ft
Óbudai Egyetem megítélt támogatás összege:
198 477 001 Ft
Projekt célja
Az Echo Innovációs Műhely és az Óbudai Egyetem konzorciumi pályázatának fő célja a közép-dunántúli iskolák számára a természettudományos élménypedagógiai programkínálat bővítése és Székesfehérváron egy Természettudományos Élményközpont kialakítása annak érdekében hogy a természettudományos tárgyak népszerűbbek legyenek, az informális és nem formális tanulási lehetőségek bővüljenek, a korszerű kísérletközpontú, élményszerű oktatás terjedjen és a természettudományos és műszaki pályák népszerűbbek legyenek. Pályázati projektünkre 32 köznevelési intézménnyel kötöttünk együttműködési megállapodást, a foglalkozások eredményességének növelését és közvetlen kapcsolódását a pedagógiai munkához a tanmenetekbe való beillesztéssel is biztosítjuk. Az élményközpont fizikailag Székesfehérváron, jól megközelíthető helyen a korábbi Technika Házában kerül kialakításra, ahol nagy hagyománya volt/van műszaki és természettudományi orientációs és ismeretterjesztő munkának, az ingatlant jelenleg is a konzorcium vezetője hasznosítja közösségi programokra. Az épületben 300 nm-nyi területen kerül kialakításra a központ: egy nagyobb oktató-előadó terem, valamint 4 kisebb tematikus labor, kapcsolódó raktár és irodai résszel. Felújításra kerül a kapcsolódó vizesblokk. Az egyidejű befogadóképességet minimum 60 főre terveztük. A program első szakaszában kidolgozásra kerül 5 témafelelős (kémia, fizika, matematika, biológia, alkalmazott természettudomány) vezetésével 35 különböző tematikus programsorozat és beszerzésre kerülnek a foglalkozásokhoz szükséges mobil és fixen telepített technikai eszközök. A projekt vállalja 8 féle foglalkozási forma (havi szakkör, foglalkozássorozat, természettudományos óra, kiscsoportos foglalkozás, versenyek, vetélkedők, műhely- és klubfoglalkozás, témanap, napközis táborok) folyamatos biztosítását az együttműködő iskoláknak, a foglalkozások megtartására külön is felkészítjük a megbízott tanárokat. Az egyes foglalkozási formákba sorolva többek közt olyan fizikai élménypedagógiai programokat dolgozunk ki, amely az atomenergia, a megújuló energiaforrások megismertetésén túl, lehetőséget teremt az univerzum titkainak fürkészésére, segít megérteni a fizika világát játékos, tudományos kísérleteken keresztül, betekintést enged a légkör tudományába. A matematikát a problémamegoldó képesség és a logikus gondolkodás fejlesztés irányából közelítjük meg élménypedagógiai programjainkkal, amelynek „Archicaching” része az építészet, az építőmérnökség, másik része a virtuális valóságban megjelenő Fejér megyei természeti és épített nevezetességeivel hozza elérhető közelségbe a 3d lézerszkennelés és a mérnöki leleményesség eredményeit. A diákok interaktivitását a lego robotépítéssel, programozási feladatokkal, versennyel is fokozzuk majd. „Vízeink védelme” programelemünkkel a felszíni vizeink védelmére, a tudatosabb vízhasználatra hívjuk fel a figyelmet vízminőségi vizsgálatokkal, tematikus térképek készítésével. Egy „Bűnügyi labort” is kialakítunk, amely a televíziós sorozatokból ismert helyszíni vizsgálatokkal, kísérletekkel látványosan, élményszerűn nyújtja a kémia világának megismerését. Kézzelfogható közelségbe hozzuk az élő és élettelen természeti környezetet a Velencei-hegység, továbbá a Keleti-Bakony és a Vértes vadregényes, sziklás erdei környezetét feldolgozó biológiai és komplex szemlélet kialakulását segítő foglalkozásainkkal. Más nézőpontból ismerhetik meg a diákok a Sóstói tanösvény élővilágát, amelyről a térinformatika (GPS, mobiltelefon és drón) segítségével is gyűjtenek majd adatokat, elemzik az élőhelyeket. Az alkalmazott tudományok területén az ipari- és gépészmérnöki, ember alkotta csodákba pillanthatnak be a diákok. Villamosmérnöki, mechatronikai eszközökkel élmények szintjén élhetik meg, hogy egy-egy ötlet kibontakoztatását, megtervezését követően hogyan állítható a fenntartható fejlődéssel összhangban az emberi haladás szolgálatába. Az élményközpont havi átlagban 430 főt von be, 28 hónapos működéssel számolva 12 ezer diákot ér majd el a projekt végére. A központ megnyitását 2018.szeptemberre tervezzük, a projekt fizikai zárása 2020. december 31.lesz. A programokat lebonyolító oktatók, pedagógusok, szakemberek bevonásával 10 alkalommal szervezünk szakmai műhelyeket, évente egy-egy konferenciát. A programot több tucat önkéntes bevonása segíti majd. A projekt során 10 alkalommal családi napot is szervezünk a természettudományos élményközpontban, amikor a tanulók mellett a szüleiket is várjuk egy-egy kiemelt rendezvénnyel. Élménypedagógiai programokat és a központot komoly marketing aktivitással népszerűsítjük (kiemelt nyitórendezvény, óriásplakátok, 64 PR cikk, 10000 mp rádióspot, félévente frissülő programfüzet, interaktív honlap, mobil applikáció, iskolai tablók.) A projekt elején és végén a bevont iskolákban tanulói kutatást készítünk természettudományos ismereteikről, tantárgyakhoz való viszonyukról, kompetenciájukról, kapcsolódó pályaterveikről, így mérhető a fejlesztési irány és hatás is.
CALL / FELHÍVÁS
Időszak:
2018.01.01 - 2020.12.31
Forrás:
ESZA
Támogatás összeg:
436 123 937 Ft
Óbudai Egyetem megítélt támogatás összege:
132 744 480 Ft