Pályázati és Tudáshasznosítási Igazgatóság

Adatkezelési tájékoztató

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI

TÁJÉKOZTATÓ

 

I. ADATKEZELŐ BEMUTATÁSA

 

Az Óbudai Egyetem (a továbbiakban: Egyetem, Adatkezelő, vagy „Mi”) belső adatkezelési folyamatai jogszerűségének és az érintettek jogainak biztosítása céljából az alábbi adatvédelmi tájékoztatót alkotja.

 

Adatkezelő megnevezése:

Óbudai Egyetem

Intézményi azonosító szám:

FI12904

Adatkezelő székhelye:

1034 Budapest, Bécsi út 96/B

Adatkezelő elektronikus címe:

jog@uni-obuda.hu

Adatkezelő képviselője:

Ormándi Gabriella kancellár

Adatvédelmi tisztviselő:

Bovard Kft. (info@bovard.hu)

 

Az Adatkezelő, mint felsőoktatási intézmény a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben meghatározottak szerint - az oktatás, a tudományos kutatás, a művészeti alkotótevékenység mint alaptevékenység folytatására - létesített szervezet. Közfeladatainak ellátása, végrehajtása során szükségszerűen felmerül személyes adatok kezelése.

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat valamennyi hatályos, de elsősorban az alábbi jogszabályok előírásai szerint kezeli:

 

 • információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Info. tv.),
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: Rendelet vagy GDPR),
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk).

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedéseket.

 

*****

II. ADATKEZELÉSI CÉL: Fotók és videók készítése és felhasználása az Egyetem által szervezett rendezvényeken

 

Az Egyetem az általa szervezett rendezvényeken (így különösen, de nem kizárólagosan konferenciák, előadások, különböző tematikájú rendezvények, a továbbiakban együttesen: rendezvények) fotókat és videófelvételeket készít, melyeket később nyilvánosságra hoz az alább megjelölt felületeken.

 

Amennyiben a rendezvény valamilyen pályázat, támogatás, vagy egyéb központi forrás felhasználásával kerül lebonyolításra (a továbbiakban: „támogatott rendezvény”), a támogatás felhasználását alátámasztó dokumentáció részeként az Egyetem kötelezettsége lehet fotókkal/videókkal dokumentálni, hogy a biztosított forrás felhasználása jogszerűen történt.

 

Adatkezelés célja

 

A fotók és videók készítésének és felhasználásának célja a közpénzek felhasználása átláthatóságának biztosítása érdekében a közérdeklődés tájékoztatása az Egyetem által szervezett rendezvényekről, valamint a rendezvények, illetve az egyetemi, tudományos élet és közeg, a hallgatói közösség és hallgatói programok népszerűsítése, a rendezvények képes beszámolóval való illusztrálása az Egyetem online felületein, kiadványaiban és referencia anyagaiban.

 

A rendezvényeket bemutató fotók és videók az Egyetem saját online felületein kerülhetnek nyilvánosságra hozatalra, melyek elsősorban, de nem kizárólagosan az alábbiak:

 • az Egyetem http://uni-obuda.hu/ címen elérhető weboldala, illetve az egyes karok weboldalai,
 • az Egyetem Facebook és Instagram közösségi oldalai,
 • illetve az Egyetem által kifejezetten az adott rendezvény népszerűsítése céljából létrehozott Facebook oldal (esemény, csoport).

 

A rendezvényeket bemutató fotók és videók az Egyetem saját kiadványaiban és referencia anyagaiban is felhasználására kerülhetnek a jelen pontban meghatározott célból.

 

Támogatott rendezvény esetén fotók és videók készítésének célja továbbá, hogy Egyetemünk igazolja, hogy a jogszabályokban és az egyes támogatások felhívásában, valamint a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően használja fel a támogatásokat.

 

Kezelt személyes adatok

 

A rendezvényeken készült fotók és videófelvételek, melyeken a résztvevők véletlenszerűen feltűnhetnek.

 

Adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés az Egyetem által végzett közfeladat végrehajtásához szükséges, így jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontja.

 

Az Egyetem az általa szervezett rendezvényeken előzetesen azok reklámanyagain, illetve a helyszínen is egyértelmű tájékoztatást helyez el arra vonatkozóan, hogy az adott rendezvényen fényképek és videófelvételek készülnek, melyek közzétételre kerülnek a fent írt online felületeken. Egyetemünk azt, hogy valaki a tájékoztatás mellett az adott rendezvényen megjelenik, egyértelmű ráutaló magatartásként értékeli arra vonatkozóan, hogy a Ptk. 2:48. § (1) bekezdése szerint hozzájárul a fényképek és videófelvételek készítéséhez és a tájékoztatóban írtak szerinti felhasználáshoz.

 

Személyes adatok forrása

 

A felvételeket saját foglalkoztatottak vagy megbízott fotós/videós partnerek készítik.

 

A megbízott fotós/videós az elkészített felvételeket az adott rendezvényt követően átadja az Egyetem részére, a saját eszközeiről pedig véglegesen és visszaállíthatatlanul törli azokat.

 

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

 

Az érintettek személyes adatait kizárólag azon foglalkoztatottak, esetlegesen a Hallgatói Önkormányzat tisztségviselői jogosultak megismerni, akiknek a rendezvények lebonyolítása a feladatai közé tartozik, illetve akik a felvételek készítésében és nyilvánosságra hozatalában részt vesznek, a feladataik ellátásához szükséges mértékben.

 

Az Egyetem a fényképek saját weboldalon való nyilvánosságra hozatala során az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

 

Mitte Communications Kft. (1061 Budapest, Paulay Ede utca 55.) – az Egyetem megbízásából a saját weboldal tekintetében grafikai, design feladatokat lát el, mely feladatok ellátása során hozzáférhet a felvételekhez.

 

Az adatfeldolgozó az érintett személyes adatait kizárólag az általunk meghatározott és szerződésben rögzített célból, utasításaink szerint kezelheti, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultsága nincs. Az adatfeldolgozó titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállalt a feladatai teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

 

A Facebook és Instagram Közösségi oldal esetén a Facebook Ireland Ltd. általános adatkezelési tájékoztatója a https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation és https://help.instagram.com/519522125107875 linken érhető el. Adatvédelmi kérdésekben a Facebook Ireland Ltd. adatvédelmi tisztviselőjével az alábbi felületen lehetséges a kapcsolatfelvétel: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

 

Támogatott rendezvény esetén az ellenőrzést a jogszabályokban felhatalmazott szervek végzik, akik azonban ezen tevékenységük végzése során önálló adatkezelőnek minősülnek. Ezen szervek részére a jogszabályi előírások szerint személyes adatokat (fotókat és videókat) átadunk, azonban ezt csupán az ellenőrzési céllal jogosultak kezelni.

 

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére

 

A személyes adatokat az Egyetem nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez, az internet határtalanságából adódóan azonban azokat a feltöltést követően bárki megismerheti. Az Egyetemnek nincs ráhatása arra, hogy az interneten közzétett felvételeket az azt megismerők mire használják fel, és ezért az Egyetem felelősséget nem vállal.

 

Személyes adatok kezelésének időtartama

 

A rendezvényekről szóló fénykép- és videófelvételeket tartalmazó tájékoztató cikkeket a fenti felületekről az Egyetem nem törli, csak az érintett kifejezett kérésére, illetve az adatkezelés elleni tiltakozása esetén.

 

Támogatott rendezvény esetén az Egyetem a személyes adatokat a rendezvényt követően a pályázati és fenntartási időszak végéig őrzi meg.

 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

 

Egyik sem történik az adatkezelés során.

 

*****

 

III. AZ ÉRINTETT JOGAI AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

 

Tájékoztatáshoz való jog

 

Az érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet az Adatkezelő jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít.

 

Hozzáférési jog

 

Az érintettet kérelmére az Adatkezelő bármikor tájékoztatást nyújt arról, hogy az érintett személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést biztosít:

 

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel az Adatkezelő a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az érintett tájékoztatást kap továbbá azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve bírósági eljárás megindításának joga;
 7. ha az adatokat nem közvetlenül az érintettől gyűjtötte az Adatkezelő, úgy az adatok forrására vonatkozó minden elérhető információ;
 8. ha sor kerül automatizált döntéshozatalra, ennek tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, tehát arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

 

Személyes adatok helyesbítéséhez való jog

 

Az érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

 

Az érintettnek a személyes adataiban bekövetkezett változást az Adatkezelőnek mielőbb szükséges bejelentenie, ezzel is megkönnyítve a jogszerű adatkezelést, valamint az érintett jogainak érvényesülését.

 

Törléshez való jog

 

Az érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

 1. az Adatkezelőnek a személyes adatokra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 2. hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;
 4. a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezeli;
 5. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 

 1. vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Tiltakozáshoz való jog

 

Amennyiben a személyes adatok kezelésének az Adatkezelő jogos érdeke (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont) a jogalapja, vagy az adatkezelés az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont) úgy az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

 

Ha az érintett személyes adatait az Adatkezelő közvetlen üzletszerzés (tehát például tájékoztató levelek küldése) érdekében kezeli, jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

 

AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ ELJÁRÁSREND

 

Az érintett a fenti jogait jog@uni-obuda.hu címre megküldött elektronikus levelében, az Adatkezelő székhelyére eljuttatott postai levélben, illetve az Adatkezelő székhelyén személyesen tudja gyakorolni. Az Adatkezelő az érintett kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelem alapján tett intézkedéseinkről az Adatkezelő a beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. Amennyiben a kérelmet az Adatkezelőnek nem áll módjában teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a megtagadás okairól és a jogorvoslati jogairól.

 

Az érintett halálát követő öt éven belül a jelen tájékoztatóban meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelőnél tett nyilatkozattal - ha az érintett egy adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal - meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az érintett nem tett ennek megfelelő jognyilatkozatot, a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a Rendelet 16. (helyesbítéshez való jog) és 21. cikkében (tiltakozáshoz való jog), valamint - ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – a Rendelet 17. (törléshez való jog) és 18. (az adatkezelés korlátozásához való jog) cikkében meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat érvényesíteni az érintett halálát követő öt éven belül. Az érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.

 

*****

 

IV. JOGORVOSLATI JOG AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

 

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általunk megbízott vagy rendelkezésünk alapján eljáró adatfeldolgozó, vagy közös adatkezelő a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi Törvényszék) előtt is megindítható.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel az Adatkezelővel szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését az Adatkezelő korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

 

Budapest, 2020. február 5.